قسمت اول


2) طرح اختلاط بتن
تعیین نسبت های اختلاط مصالح بتنی طبق طرح اختلاط ACI و برمبنای قطر بزرگترین سنگدانه شن، وزن مخصوص شن، ضریب نرمی ماسه، جرم مخصوص ماسه و پارامترهای مقاومت فشاری مشخص بتن و مقدار اسلامپ در آزمایشگاه كنترل كیفی شركت صورت می گیرد. ومقادیر تعیین شده بر مبنای میزان رطوبت مصالح سنگی مورد تصحیح قرار می گیرد. مقدار عیار سیمان مورد استفاده در بتن های باكس برابر 350 كیلوگرم بر متر مكعب می باشد.

3) كنترل های مربوط به تولید بتن، نمونه برداری، تراكم و عمل آوری

الف) كنترل واحد میكسر:

واحد میكسر از جهت رعایت مقادیر وزنی اختلاط مصالح سنگی، سیمان و آب مطابق با طرح اختلاط ارائه شده به واحد توسط كارشناس كنترل كیفیت  به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین سیستم توزین كه به صورت دیجیتالی می باشد به طور ماهانه مورد كالیبر قرار می گیرد.

ب) كنترل مربوط به وضعیت قالب قطعه، نحوه روغن كاری قالب، وضعیت جاگذاری آرماتورها و رعایت فواصل آرماتور طبق نقشه های اجرایی، كنترل عدم آغشتگی آرماتور ها به روغن قالب و  كنترل رعایت پوشش بتن (روغن قالب مورد استفاده از نوع روغن قالب پایه نفتی تولید شركت كپكو می باشد)

ج) نمونه گیری از بتن تولیدی و آزمایش های انجام شده:

برروی بتن تولیدی از میكسر ، آزمایش اسلامپ به طور مستمر انجام می گیرد تا مقدار اسلامپ در حد مجاز تعریف شده طرح اختلاط كه برابر 5-7 می باشد قرار گیرد. تا امكان كارایی مناسب بتن تامین و از افت مقاومت به جهت روانی بالای بتن ممانعت گردد.

همچنین برای هر كدام از قطعات تولیدی در قالب های مكعبی 15*15*15 در هنگام بتن ریزی نمونه اخذ و برروی آن آزمایش های مقاومت فشاری 7 و 28 روزه انجام می گیرد. با وجود مقدار مقاومت فشاری 28 روزه نمونه مكعبی لازم برای قطعات باكس برابر 300 كیلوگرم بر سانتی متر مربع، مقاومت فشاری نمونه های اخذ شده بالاتر از حد تعریف شده می باشد كه در پیوست، نتایج آزمایشگاهی اخذ شده برای باكس های تیپ 5 سفارش شركت ماهان راه آورده شده است.

د) كنترل عملیات عمل آوری (CURING)

انجام عملیات عمل آوری پس از بتن ریزی به صورت گرمایش از كف و عمل آوری به روش جریان بخار می باشد. بطوری كه دمای سطح بتن در روش عمل آوری با جریان بخار با هدف به حداكثر رساندن میزان آبگیری  و هیدراتاسیون در لایه های سطحی و حجمی بتنی و همچنین جلوگیری از یخ زدگی قطعه بتنی و تسریع در كسب مقاومت اولیه به oC120 می رسد.

و) ارزیابی های مربوط به نحوه بازكردن قالب و نحوه حمل و انبار قطعات و كنترل ایمنی.