كارخانه ایرداك در سال 1354 با هدف تولید انواع قطعات پیش ساخته  بتنی اعم از مسكونی – حصاركشی – صنعتی و راهسازی با مشاركت كشور دانمارك در شهر تبریز تاسیس گردید و از بدو تاسیس در استان آذربایجانشرقی و استانهای همجوار هزاران واحد مسكونی و صنعتی احداث و برای پروژه های حصاركشی و راهسازی ازجمله اتوبان تبریز- زنجان و تهران – قم و میاندوآب و میانه و زنجان و اراك و اردبیل و استان گیلان هزاران قطعه پیش ساخته ، تولید و تحویل خریداران نموده است و با ادارت و نهادها و شركتهای دولتی و بخش خصوصی استان های یاد شده همكاریهای تنگاتنگ داشته و دارد.

تعدادی از كارفرمایان حصاركشی كه اخیراً با این شركت عقد قرارداد نموده اند عبارتند از :

- شركت توسعه نیروی برقی (حصاركشی نیروگاه گازی اردبیل)

- اداره كل زندانهای استان آ.ش (حصاركشی زندان مرند)

- اداره كل زندانهای استان اردبیل (حصاركشی زندان اردبیل – جاده خلخال )

- اداره كل زندانهای استان اردبیل (حصاركشی زندان پارس آباد)

- دانشگاه آزاد هشترود(حصاركشی سایت اصلی واحد هشترود)

- دانشگاه آزاد هریس(حصاركشی سایت اصلی واحد هریس)

- شركت خالص سازان روی زنجان (حصاركشی كارخانه روی)

- اداره كل راه و ترابری استان آ.ش (حصاركشی راهدارخانه شیبلی)

- سازمان قطار شهری تبریز(حصاركشی ایستگاه مركزی مترو)

- شركت بازسازان اردبیل (حصاركشی مجتمع تفریحی و ورزشی اداره كار و امور اجتماعی )

- شركت آب و فاضلاب شهرستان سراب (حصاركشی مخازن و تاسیسات آب و فاضلاب )

- حصاركشی كارخانه آهك آذرشهر

- حصاركشی تاسیسات منابع آب تبریز واقع در كرجان – آخر طالقانی و...

- حصاركشی میدان دام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری

- اداره كل زندانهای استان آذربایجانشرقی (زندان باسمنج)

- اداره كل زندانهای استان آذربایجانشرقی (زندان اهر)

- دانشگاه آزاد ایلخچی (حصاركشی سایت اصلی واحد ایلخچی )و...