سفارش ساخت و تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی با طرح ویژه پذیرفته میشود.