مدیریت عامل و مدیران واحدها

 نام و نام خانوادگی
 سمت مدرک تحصیلی
 رضا نظری
 مدیر عامل
 دکترای اقتصاد ریاضی
 ناصر نجفیان پور
 مدیر مالی
 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 مالک حمدی
 مدیر فروش
 کارشناسی امور مالی
 یعقوب باقریان خسروشاهی
 مدیر اداری
 کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی
 جعفر رحمانی
 مدیر تولید
 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 حسن تیزکار
 کنترل کیفیت
 کارشناسی ارشد مهندسی عمران