الف - تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی از طریق انعقاد قرارداد فروش با سازمانها و نهادهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

ب- نصب قطعات فروخته شده توسط اکیپ نصاب شرکت

ج - فعالیت تولیدی شرکت بوسیله چهار سالن تولیدی آن مشتمل بر تولید قطعات مختلف بتنی از قبیل قطعات : باکس – تیر پل – دیوار محوطه – ستون -  فونداسیون و ... میباشد .

د - ظرفیت اسمی شرکت بر اساس پروانه تاسیس با یک شیفت کاری سالانه معادل 25000 متر مکعب تعیین گردیده که تولید واقعی شرکت در سال 1390 معادل 1/10406 متر مکعب می­باشد .