1- پیرو آخرین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1390 آخرین ترکیب هیئت مدیره بشرح زیر انتخاب گردیدند :

الف ) شرکت بهساز مشارکتهای ملت

ب ) شرکت کرپ ناز

 ج ) شرکت خدماتی بهسامان ملت

2- وضیعت پرسنلی شرکت : تعداد پرسنل شرکت در تاریخ 29/12/1390 ؛ 97 نفر میباشد