ادامه از قبل

46- شرکت کران دریا (21 عدد باکس) 47- شرکت مس سونگون (6 عدد باکس) 48- آقای سهرابی (8 عدد دال سفارشی) 49- شهرداری اهر (25 عدد باکس) 50- موسسه شهید کریمی (عملیات نصب4/3km) 51- موسسه شهید کریمی (حصارکشی 4/3km) 52- شهرداری بستان آباد (12عدد دال) 53- آقای حبیب سلمان فرنودی (6 عدد دال) 54- شرکت کیمیا بتن (80 عدد دال) 55- موسسه عاشورا (141 عدد باکس) 56- موسسه شهید کریمی (40عدد باکس) 57- شرکت ملی ساختمان (30عدد باکس) 58- شرکت یان چشمه (48 عدد دال) 59- شرکت سازه آذین زنجان (13عدد دال) 60- بسیج سازندگی سپاه (37 عدد دال) 61- اداره کل راه و ترابری اردبیل (34 عدد باکس) 62- شرکت سمرون پل (56 عدد باکس) 63- شرکت پی گستران شمال غرب ( 101 عدد باکس) 64- اداره راه شهرستان زنجان 6 عدد دال) 65- شرکت کیمیا بتن (49 عدد دال) 66- پیمانکاری نجفی شورجه (32 عدد باکس) 67- یونس محسنی (15 عدد باکس) 68- موسسه شهید کریمی (35 عدد باکس) 69- شرکت آب و خاک تبریز(32 عدد باکس) 70- مهندس یونس محسنی ( 50 عدد باکس) 71- شرکت سمرون پل (210 عدد باکس) 72- مهندس یونس محسنی (20 عدد باکس) 73- شرکت کندوان پارس (325 عدد باکس) 74- شرکت تهیه  (110عدد سیگنالینگ) 75- موسسه شهید کرمی (16 عدد باکس)

پایان

سفارش ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی با طرح ویژه پذیرفته میشود.