ادامه از قبل

23- جهاد نصر تبریز (5 عدد باکس) 24- داغ داش یول ماراویا (4 عدد تیر پل) 25- اداره کل راه و ترابری اردبیل (193 عدد باکس) 26- موسسه عاشورا (110 عدد باکس) 27-شركت كران دریا 4/2 کیلومتر حصارکشی) 28- معاونت راه روستایی آ-ش (40 عدد دال) 29- شرکت آذر بنداد 112 عدد تیر پل خاص) 30- شرکت آرتا ابنیه (20 عدد دال) 31- پیشکسوتان عمران راهدار (تیرپل و باکس) 32- شرکت ماهان راه (17 عدد باکس) 33- آقای برقی (5 عدد باکس) 34- آقای جوادی (2 عدد دال) 35- شرکت کران دریا (10 عدد باکس) 36- شرکت ره دانا 17 عدد تیر پل) 37- شرکت طیف سبلان (32 عدد باکس) 38- شرکت آلتین داش سهند (8 عدد باکس) 39- شهرداری منطقه 5 تبریز (195 عدد دال) 40- آقای یونس محسنی (80 عدد باکس) 41- فرودگاه تبریز (25 عدد باکس) 42- شرکت ترازپل کستر (36 عدد باکس) 43- شرکت ارس داش تبریز 17 عدد باکس) 44- شرکت پایدار سازان افشار (167 عدد باکس) 45- شهرداری بستان آباد (6 عدد باکس)

ادامه دارد

سفارش ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی با طرح ویژه پذیرفته میشود.