شرکت های طرف قرارداد شرکت خانه سازی ایرداک در سال 1390 (قسمت اول)

1- شرکت آب و خاک زنجان (40عدد تیر پل) 2- شهرداری ممقان( 86 عدد باكس) 3- شهرداری بستان آباد (30 عدد باكس) 4- موسسه عاشورا (119 عدد باكس) 5- پوكه معدنی هروی (54 عدد باكس) 6- جهاد نصر زنجان (54 عدد باكس وتیرپل) 7- شرکت ملی ساختمان (6 عدد باكس) 8- اداره کل راه و ترابری اردبیل (9 عدد باكس) 9- اندیشه فراز عمران (3 عدد باكس) 10- سازمان همیاری استان آ-ش (173 عدد باكس) 11- شرکت ارس داش تبریز (36 عدد باكس) 12- اداره کل راه و ترابری اردبیل ( 21 عدد باكس) 13- اداره کل راه و ترابری اردبیل (36 عدد باكس) 14- موسسه عاشورا (179 عدد باکس) 15- شرکت ملی ساختمان (54 عدد باکس) 16- شركت كران دریا (20 عدد باکس) 17- شهرداری هشترود (150عدد دال) 18- جهاد نصر زنجان  (5 عدد تیرپل خاص) 19- شرکت ایران مایع (2 عدد باکس)  20- پیمانکاری سلیم سیفی (5 عدد باکس) 21- اداره کل راه و ترابری (آ-ش 208 عدد باکس) 22- شهرداری بستان آباد (28 عدد باکس و دال)

ادامه دارد

سفارش ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی با طرح ویژه پذیرفته میشود.