1) كنترل مصالح ورودی به كارگاه:

الف) كنترل مصالح سنگی:

در هر مرحله از مصالح سنگی ورودی به كارگاه نمونه برداری شده و برروی مصالح سنگی آزمایش های وزن مخصوص، ارزش ماسه ای، آزمایش تعیین درصد سنگدانه های پولكی و سوزنی دانه بندی و آزمایش سلامت سنگدانه ها از جهت تعیین درصد مواد مضره انجام می گیرد و مشخصات تعیین شده با حدود آیین نامه ای كنترل می گردد تا در حد مجاز آیین نامه بتن ایران قرار گیرند. مصالح سنگی ورودی درشت دانه به كارگاه به جهت سختی ، وزن مخصوص بالا و كیفیت بالای مصالح سنگی با پذیرش هزینه حمل از دپوی منطقه شبستر و ماسه مورد مصرفی از كارخانه قره قوم تامین می گردد. همچنین شركت ایرداك مجهز به واحد ماسه شویی مستقل می باشد.

ب) كنترل آرماتور و سیمان ورودی به كارگاه:

از هر سری آرماتورهای ورودی به كارگاه و از هر شماره آرماتور نمونه اخذ و جهت تعیین مشخصات مكانیكی میلگرد (تنش جاری شدن، تنش گسیختگی، و تغییر شكل نسبی در هنگام گسیختگی) به آزمایشگاه مكانیك خاك وزارت راه ارسال می گردد تا با مشخصات آیین نامه ای كنترل گردد. آرماتور مصرفی در كارخانه از نوع آرماتور A III بوده و از كارخانه فولاد میانه و بناب تأمین می گردد.

سیمان مصرفی از نوع سیمان تیپ (2) تولید كارخانه سیمان صوفیان می باشد و به صورت تصادفی نمونه گیری و در دوره های مستمر جهت تعیین سلامت سیمان به آزمایشگاه ارسال می گردد.

قسمت دوم