1- شرکت خانه سازی ایرداک (سهامی خاص) در تاریخ 26/6/1354 تحت شماره 644/867 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز به ثبت رسیده و از اواخر سال 1355 شروع به بهره برداری نموده است.

2- بموجب ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل میباشد :

ایجاد و تاسیس کارخانجات بمنظور تهیه و تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی جهت احداث واحد های مسکونی و صنعتی ، تولید شن و ماسه ، تهیه و تولید بتن آماده و سایر محصولات بتنی ، تحصیل کلیه مواد و هر نوع ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات ، مواد مصرفی و لوازم یدکی مورد نیاز از داخل و خارج از کشور ، فروش کلیه تولیدات کارخانه برای تامین نیازمندیهای داخل کشور و در صورت مقتضی صدور آن بخارج از کشور ، خرید زمین بمنظور ایجاد واحد های مسکونی پیش ساخته و فروش این واحد ها به متقاضیان ، مشارکت در امر سرمایه گذاری هر نوع پروژه و مرتبط موضوع شرکت بطور کلی انجام هر گونه فعالیت که در ارتباط با اهداف فوق باشد .

- بر اساس مصوبه شورای انقلاب کلیه سهام خانواده آقای مرتضی رحیم زاده خوئی بمقدار 98/14% از سهام شرکت مشمول بند "ب" و بقیه سهام آن مشمول بند "ج" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران گردید و از آن تاریخ شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران در آمد .

- در سال 1375 طی موافقت نامه شماره 4963/1203 مورخ 12/8/1375 بانک صنعت و معدن کل سهام خود را به بانک ملت واگذار نموده است .